REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Określenia Użyte w Regulaminie :

Sprzedawca

Podmiot, z którym jest zawierana umowa sprzedaży:

Działalność gospodarcza pod firmą Prolight SLS Artur Jakubik z siedzibą przy ul. Grafitowej 18b/15  72-006 Mierzyn, NIP 852-181-99-13,

501 446 770

501 446 770

  Sklep internetowy

Sklep internetowy prowadzony pod adresem internetowym www.pro-sls.pl prowadzony jest przez:

Artur Jakubik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Prolight SLS” z siedzibą przy ul. Grafitowej 18b/15, 72-006 Mierzyn,

 Kupujący :

osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych,

 Konsument :

osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego,

 Podmiot gospodarczy:

podmiot prowadzący działalność gospodarczą opartą na tzw. wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, czyli zgłoszeniu rodzaju prowadzonej działalności, miejsca jej prowadzenia i danych osoby prowadzącej w urzędzie gminy. Może być osobą fizyczną, osobą prawna, a także jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, utworzoną zgodnie z przepisami prawa, jeżeli jej przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej. Spółki osób cywilnych i prawnych, oraz stowarzyszenia, zrzeszenia i organizacje utworzone przez osoby cywilne i prawne.

 Klienci Instytucjonalni:

Sektor instytucji rządowych i samorządowych, oraz podległych im jednostek budżetowych.

Spółki Skarbu Państwa i samorządów, w tym inne powołane przez nie jednostki zależne . Państwowe i samorządowe placówki kultury, szkolnictwa, fundacje i inne organizacje powołane i zależne od instytucji rządowych i samorządowych.

UWAGA: W stosunku do tej grupy klientów istnieje opcja realizacji zamówień z płatnością przelewową po otrzymaniu towaru !

 Produkt :

towar znajdujący się w ofercie Sklepu internetowego,

 Cena:

Cena Produktu wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT)

 Umowa sprzedaży :

umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym,

Zamówienie :

Zamówienie złożone Sprzedawcy przez Kupującego oferta w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego zakupu Produktu,

 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego. Określa ponadto prawa i obowiązki Sprzedawcy, Sklepu internetowego oraz Kupującego, a także zasady gwarancji, zwrotu Produktu i postępowania reklamacyjnego.

2. Wszystkie ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3. Kupującym jest osoba:

a) zainteresowana Produktem znajdującym się w ofercie Sklepu internetowego,

b) składająca zamówienie na Produkt znajdujący się w ofercie Sklepu internetowego,

c) składająca reklamację zamówionego uprzednio Produktu.

4. Zamówienia są realizowanie przez Sprzedawcę wyłącznie na terenie Polski.

(wysyłka za granicę RP w obrębie krajów Unii Europejskiej jest możliwa za indywidualnym uzgodnieniem formy wysyłki , kosztów, oraz formy płatności)

 5. Wiążąca dla stron transakcji jest cena ustalona przez Kupującego ze Sprzedającym po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego i jej akceptacji ze strony Kupującego, widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia Zamówienia przez Kupującego. Cena produktu jest zaproszeniem do złożenia oferty zakupu i w przypadku towarów sprowadzanych na zamówienie z zagranicy jej ostateczna wysokość może ulec zmianie, ze względu na ewentualność zmiany kursów walutowych w czasie pomiędzy składaniem zamówienia a przewidywanym czasem dostawy (o ewentualnej możliwości wystąpienia takiej zmiany Sprzedający powiadomi kupującego w zwrotnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia).

 6. Transakcje dokumentowane są paragonem lub fakturą.

 7. Zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zdjęcia Produktu mogą – ze względu na specyfikę i indywidualne ustawienia monitora Kupującego – w nieznacznej mierze odbiegać od rzeczywistego wyglądu (koloru i proporcji) Produktu. Zastrzeżenie to nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem wynikających z niezgodności towaru z umową w rozmienieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 Procedura składania Zamówień

 1. Zamówienia można składać :

a) Za pośrednictwem witryny internetowej www.pro-sls.pl po przejściu procedury składania Zamówienia

b) W formie zamówienia przesłanego na skrzynkę e-mailową Sprzedającego z wyszczególnieniem wybranych  przez Zamawiającego Produktów. W takim przypadku Sprzedający prześle Kupującego specyfikację Produktów z podanymi cenami, terminem realizacji oraz kosztem dostawy.

 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą, gdy Kupujący po przejściu całej procedury złoży Zamówienie (tj. kliknie kursorem przycisk „Złóż zamówienie”), co oznacza, że przyjął ofertę Sprzedawcy złożoną za pośrednictwem Sklepu internetowego. Z tą chwilą Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym jest prawnie wiążąca.

 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.pro-sls.pl , dokonać wyboru przedmiotów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie; wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość dokonywania zmian w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie

 Po wypełnieniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych rubryk danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

 a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz ewentualnych kosztów dodatkowych (jeśli takowe występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) terminu dostawy,

 

W celu dokonania Zamówienia konieczna jest akceptacja treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Prolight SLS Artur Jakubik z siedzibą w Mierzynie przy ul. Grafitowej 18b/15 Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, termin dostawy.

Umowę traktuje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z powodu braku towaru na stanie, najpóźniej w terminie trzech dni roboczych od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę.

Nabywca w takim wypadku ma prawo zrezygnować z zamówienia i zażądać zwrotu zapłaconej kwoty.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem

Dostawa

1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, pocztową. Sprzedający udostępnia możliwość osobistego odbioru. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Termin realizacji dostawy jest wstępnie wskazany w opisie produktu , klient jest dodatkowo informowany o dokładnym terminie dostawy

Ceny i płatność:

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT .2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego

b.) gotówką przy odbiorze osobistym

c.) płacąc przy odbiorze kurierowi

d.) przelewem w uzgodnionym terminie (dotyczy klientów instytucjonalnych)

 Prawo odstąpienia od umowy

Wyłącznie Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło dostarczenie towaru.

Kupujący w przypadku odstąpienia od umowy dostarcza towar do siedziby sprzedającego we własnym zakresie ( koszty zwrotu przesyłki pokrywa kupujący).

Zwracany towar winien być w stanie niezmienionym, Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu oprogramowania komputerowego w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, w terminie do 7 dni od otrzymania zwracanego Towaru

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

Prolight SLS Artur Jakubik  72-006 Mierzyn ul.Grafitowa 18b/15

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło dostarczenie towaru

 Gwarancja, i postępowanie reklamacyjne:

1. Wszystkie Produkty oferowane przez Prolight SLS są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz są legalnego pochodzenia

2. Producent lub importer Produktu odpowiada względem Kupującego – o ile do Produktu dołączył dokument gwarancyjny (kartę gwarancyjną) – na zasadach i przez okres wskazany w tym dokumencie. Udzielone przez producentów lub importerów ewentualne gwarancje nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Kupującego będącego konsumentem wynikających z niezgodności towaru z umową.

3. Zakres ochrony gwarancyjnej:

Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych pod warunkiem, że zakupione urządzenie było użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem oraz odpowiednio konserwowane, stosowany był zalecany przez producenta osprzęt, urządzenie nie było rozmontowywane, ani modyfikowane przez osoby nieupoważnione, nie zniszczono (usunięto) tabliczki znamionowej z numerem seryjnym, oznakowań sprzedawcy i plomb.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z przeciążenia urządzeń na skutek nadmiernej i/lub niewłaściwej eksploatacji.

Gwarancja nie obejmuje wymiany części zużywających się w sposób naturalny, a w tym lamp, podstawek lamp.

Części serwisowe (pompki, piece do wytwornic itp.) nie podlegają reklamacji, za wyjątkiem tych zamontowanych w serwisie naszej firmy.

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest : Artur Jakubik prowadzący działalność gospodarczą jako : Prolight SLS z siedzibą w 72-006 Mierzyn ul. Grafitowa 18b/15

II. Informacja o pozyskaniu danych

Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana dobrowolnie podczas zakładania konta, zapisaniu się do newslettera, dokonania wpisu na naszej stronie bądź w związku z innymi działaniami dokonywanymi przez Panią/Pana na naszej stronie (np. zakupem towarów).

III. Cele i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu, adresu IP, adresu zamawiającego oraz dostawy, możemy przetwarzać:

    na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu:
    a) umożliwienia Pani/Panu pełnego korzystania ze wszystkich możliwości naszej strony internetowej za pośrednictwem zarejestrowanego konta,
    b) umożliwienia Pani/Panu kontaktu z naszym sklepem za pomocą formularza
    kontaktowego bądź inną dostępną na naszej stronie formą kontaktu, c) obsługi newslettera,
    d) wpisów dotyczących oferowanych towarów (np. recenzji towaru)
    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest ta osoba,
    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

IV. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: firmom księgowym, firmom kurierskim i firmom obsługującym system płatności elektronicznej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
V. Okres przechowywania danych

    Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
    a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
    b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
    c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
    Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

VI. Prawa osoby, której dotyczą przetwarzane dane osobowe

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem).

Wyżej wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z nami pod adresem email: prolighton@home.pl lub pod numerem telefonu: 501 446 770.


Kategorie

Promocje

Najczęściej kupowane